NGÀY CẤP XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-01-2023
27-01-2023 94 52 TRÚNG XIÊN 2: 94 52
26-01-2023 22 31 TRÚNG LÔ: 31X2
25-01-2023 82 33 TRÚNG LÔ: 82
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 59 66 TRÚNG LÔ: 59
19-01-2023 15 57 TRÚNG XIÊN 2: 15 57X2
18-01-2023 81 80 TRÚNG XIÊN 2: 81 80
17-01-2023 99 39 TRÚNG XIÊN 2: 99 39
16-01-2023 99 57 TRÚNG LÔ: 99
15-01-2023 94 01 TRÚNG XIÊN 2: 94 01
14-01-2023 02 92 TRÚNG XIÊN 2: 02 92