NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 06-12-2023
05-12-2023 66 TRÚNG SVIP SL: 66X2
04-12-2023 46 TRÚNG SVIP SL: 46X2
03-12-2023 37 TRÚNG SVIP SL: 37X2
02-12-2023 65 TRÚNG SVIP SL: 65X2
01-12-2023 42 TRÚNG SVIP SL: 42X2
30-11-2023 53 TRƯỢT
29-11-2023 65 TRÚNG SVIP SL: 65X2
28-11-2023 09 TRÚNG SVIP SL: 09X2
27-11-2023 57 TRÚNG SVIP SL: 57
26-11-2023 53 TRÚNG SVIP SL: 53X2
25-11-2023 91 TRÚNG SVIP SL: 91X2
24-11-2023 03 TRÚNG SVIP SL: 03X2
23-11-2023 78 TRƯỢT
22-11-2023 98 TRÚNG SVIP SL: 98X2