NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-01-2023
27-01-2023 71 TRƯỢT
26-01-2023 88 TRÚNG SVIP SL: 88X2
25-01-2023 57 TRƯỢT
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 68 TRƯỢT
19-01-2023 65 TRƯỢT
18-01-2023 04 TRÚNG SVIP SL: 04X2
17-01-2023 29 TRÚNG SVIP SL: 29X2
16-01-2023 56 TRÚNG SVIP SL: 56X2
15-01-2023 24 TRƯỢT
14-01-2023 18 TRÚNG SVIP SL: 18X2