NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 12-07-2024
12-07-2024 66 TRÚNG SVIP SL: 66X2
11-07-2024 34 TRƯỢT
10-07-2024 16 TRÚNG SVIP SL: 16X2
09-07-2024 73 TRÚNG SVIP SL: 73X2
08-07-2024 12 TRƯỢT
07-07-2024 94 TRÚNG SVIP SL: 94X2
06-07-2024 89 TRÚNG SVIP SL: 89X2
05-07-2024 31 TRÚNG SVIP SL: 31X2
04-07-2024 20 TRÚNG SVIP SL: 20X2
03-07-2024 93 TRƯỢT
02-07-2024 89 TRÚNG SVIP SL: 89X2
01-07-2024 82 TRÚNG SVIP SL: 82X3
30-06-2024 23 TRÚNG SVIP SL: 23X2
29-06-2024 04 TRÚNG SVIP SL: 04X2