NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ tư, 06-12-2023
05-12-2023 21 TRÚNG SVIP ĐỀ: 21
04-12-2023 94 TRÚNG SVIP ĐỀ: 94
03-12-2023 16 TRÚNG SVIP ĐỀ: 16X2
02-12-2023 94 TRƯỢT
01-12-2023 01 TRÚNG SVIP ĐỀ: 01X2
30-11-2023 26 TRÚNG SVIP ĐỀ: 26X2
29-11-2023 43 TRƯỢT
28-11-2023 12 TRÚNG LÔ: 12
27-11-2023 57 TRÚNG SVIP ĐỀ: 57
26-11-2023 73 TRÚNG SVIP ĐỀ: 73
25-11-2023 16 TRÚNG SVIP ĐỀ: 16
24-11-2023 52 TRÚNG SVIP ĐỀ: 52
23-11-2023 99 TRÚNG SVIP ĐỀ: 99
22-11-2023 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70X2