NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-01-2023
27-01-2023 59 TRÚNG SVIP ĐỀ: 59
26-01-2023 64 TRÚNG SVIP ĐỀ: 64X2
25-01-2023 73 TRÚNG LÔ: 73
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 79 TRƯỢT
19-01-2023 57 TRÚNG SVIP ĐỀ: 57X2
18-01-2023 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
17-01-2023 62 TRƯỢT
16-01-2023 60 TRÚNG SVIP ĐỀ: 60
15-01-2023 11 TRƯỢT
14-01-2023 42 TRÚNG LÔ: 42