NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 06-12-2023
05-12-2023 81 TRÚNG SVIP BT: 81
04-12-2023 12 TRÚNG SVIP BT: 12
03-12-2023 13 TRÚNG SVIP BT: 13
02-12-2023 77 TRÚNG SVIP BT: 77
01-12-2023 94 TRÚNG SVIP BT: 94
30-11-2023 86 TRÚNG SVIP BT: 86
29-11-2023 08 TRÚNG SVIP BT: 08
28-11-2023 01 TRÚNG SVIP BT: 01X2
27-11-2023 47 TRÚNG SVIP BT: 47
26-11-2023 12 TRÚNG SVIP BT: 12
25-11-2023 07 TRÚNG SVIP BT: 07
24-11-2023 32 TRÚNG SVIP BT: 32
23-11-2023 60 TRƯỢT
22-11-2023 28 TRÚNG SVIP BT: 28