NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 22-10-2019
21-10-2019 40 TRÚNG SVIP BT: 40
20-10-2019 13 TRÚNG SVIP BT: 13
19-10-2019 10 TRÚNG SVIP BT: 10X2
18-10-2019 44 TRÚNG SVIP BT: 44
17-10-2019 49 TRÚNG SVIP BT: 49
16-10-2019 16 TRÚNG SVIP BT: 16X2
15-10-2019 81 TRÚNG SVIP BT: 81
14-10-2019 26 TRÚNG SVIP BT: 26
13-10-2019 44 TRÚNG SVIP BT: 44
12-10-2019 48 TRÚNG SVIP BT: 48
11-10-2019 94 TRÚNG SVIP BT: 94
10-10-2019 83 TRÚNG SVIP BT: 83X2
09-10-2019 97 TRÚNG SVIP BT: 97
08-10-2019 93 TRÚNG SVIP BT: 93