NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-05-2020
27-05-2020 22 TRÚNG SVIP BT: 22
26-05-2020 50 TRÚNG SVIP BT: 50
25-05-2020 20 TRÚNG SVIP BT: 20
24-05-2020 12 TRÚNG SVIP BT: 12
23-05-2020 31 TRÚNG SVIP BT: 31
22-05-2020 42 TRÚNG SVIP BT: 42
21-05-2020 54 TRÚNG SVIP BT: 54
20-05-2020 37 TRÚNG SVIP BT: 37
19-05-2020 64 TRÚNG SVIP BT: 64
18-05-2020 35 TRÚNG SVIP BT: 35
17-05-2020 47 TRÚNG SVIP BT: 47
16-05-2020 79 TRÚNG SVIP BT: 79
15-05-2020 38 TRÚNG SVIP BT: 38
14-05-2020 07 TRÚNG SVIP BT: 07