NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-01-2023
27-01-2023 05 TRÚNG SVIP BT: 05
26-01-2023 88 TRÚNG SVIP BT: 88X2
25-01-2023 82 TRÚNG SVIP BT: 82
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 12 TRƯỢT
19-01-2023 32 TRÚNG SVIP BT: 32
18-01-2023 99 TRƯỢT
17-01-2023 69 TRÚNG SVIP BT: 69
16-01-2023 76 TRƯỢT
15-01-2023 69 TRÚNG SVIP BT: 69
14-01-2023 81 TRÚNG SVIP BT: 81