NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 06-12-2023
05-12-2023 621 TRƯỢT
04-12-2023 694 TRÚNG SVIP 3C: 694
03-12-2023 716 TRÚNG SVIP 3C: 716
02-12-2023 485 TRÚNG SVIP 3C: 485
01-12-2023 301 TRÚNG SVIP 3C: 301
30-11-2023 549 TRƯỢT
29-11-2023 240 TRƯỢT
28-11-2023 913 TRÚNG SVIP 3C: 913
27-11-2023 876 TRƯỢT
26-11-2023 873 TRÚNG SVIP 3C: 873
25-11-2023 816 TRÚNG SVIP 3C: 816
24-11-2023 952 TRÚNG SVIP 3C: 952
23-11-2023 999 TRÚNG SVIP 3C: 999
22-11-2023 670 TRÚNG SVIP 3C: 670