NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 3 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-01-2023
27-01-2023 70 | 51 62 73 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG LÔ: 51
26-01-2023 89 | 83 54 46 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 83 46
25-01-2023 66 | 10 03 22 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 10 03
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 69 | 58 02 18 TRÚNG SL: 69 | TRÚNG XIÊN 3: 58 02X2 18
19-01-2023 64 | 17 16 45 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 16 45
18-01-2023 14 | 82 16 63 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 82 16
17-01-2023 18 | 17 53 01 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 3: 17 53 01
16-01-2023 57 | 69 93 32 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 93 32
15-01-2023 26 | 41 07 21 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 41 21
14-01-2023 38 | 56 37 86 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 3: 56 37 86