NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-05-2020
27-05-2020 63 | 03 51 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 03 51
26-05-2020 71 | 23 44 TRÚNG SL: 71 | TRÚNG LÔ: 44
25-05-2020 25 | 85 87 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 85X2 87
24-05-2020 83 | 85 13 TRÚNG SL: 83X2 | TRÚNG LÔ: 85
23-05-2020 83 | 58 34 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 58
22-05-2020 81 | 50 36 TRÚNG SL: 81 | TRÚNG XIÊN 2: 50 36
21-05-2020 84 | 79 26 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 79X2 26
20-05-2020 13 | 77 60 TRƯỢT | TRƯỢT
19-05-2020 26 | 43 15 TRÚNG SL: 26X2 | TRÚNG XIÊN 2: 43 15
18-05-2020 52 | 63 52 TRÚNG SL: 52 | TRÚNG XIÊN 2: 63 52
17-05-2020 33 | 54 30 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 54 30
16-05-2020 18 | 76 78 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 78
15-05-2020 41 | 37 59 TRÚNG SL: 41X2 | TRÚNG XIÊN 2: 37 59
14-05-2020 70 | 75 92 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 75