NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-01-2023
27-01-2023 72 | 65 05 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 05
26-01-2023 88 | 74 83 TRÚNG SL: 88X2 | TRÚNG XIÊN 2: 74 83
25-01-2023 45 | 84 49 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 84 49
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 87 | 02 86 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 02X2 86
19-01-2023 63 | 40 22 TRÚNG SL: 63X2 | TRÚNG XIÊN 2: 40X2 22
18-01-2023 14 | 42 06 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 42
17-01-2023 29 | 01 36 TRÚNG SL: 29X2 | TRÚNG XIÊN 2: 01 36
16-01-2023 76 | 74 79 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 74 79
15-01-2023 03 | 66 41 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 66 41
14-01-2023 38 | 40 23 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 40X2