NGÀY CẤP SIÊU LÔ + ĐỀ 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-01-2023
27-01-2023 72 | 59 99 79 58 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 59
26-01-2023 88 | 64 86 54 66 TRÚNG SL: 88X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 64X2
25-01-2023 56 | 71 70 81 72 TRÚNG SL: 56 | TRÚNG ĐỀ 4: 71
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 66 | 69 79 89 99 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 69
19-01-2023 73 | 57 59 87 58 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 57X2
18-01-2023 06 | 84 82 83 81 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 82
17-01-2023 39 | 73 63 72 62 TRÚNG SL: 39 | TRÚNG ĐỀ 4: 63
16-01-2023 46 | 60 62 70 50 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 60
15-01-2023 07 | 51 01 21 33 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 21
14-01-2023 28 | 40 70 50 30 TRƯỢT | TRÚNG ĐỀ 4: 40X2