NGÀY CẤP SIÊU LÔ + ĐỀ 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 22-10-2019
21-10-2019 30 | 74 75 85 84 TRÚNG SIÊU LÔ: 30X4 | TRÚNG ĐỀ 4: 74X2
20-10-2019 17 | 49 48 59 39 TRÚNG SIÊU LÔ: 17X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 49
19-10-2019 10 | 98 97 99 88 TRÚNG SIÊU LÔ: 10X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 98
18-10-2019 48 | 96 97 88 87 TRÚNG SIÊU LÔ: 48X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 97X2
17-10-2019 73 | 61 60 62 52 TRÚNG SIÊU LÔ: 73X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 61
16-10-2019 16 | 41 40 31 42 TRÚNG SIÊU LÔ: 16X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 41X2
15-10-2019 29 | 20 30 31 40 TRÚNG SIÊU LÔ: 29X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 30
14-10-2019 20 | 52 54 56 59 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 59
13-10-2019 81 | 48 47 38 37 TRÚNG SIÊU LÔ: 81X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 48
12-10-2019 34 | 09 08 19 18 TRÚNG SIÊU LÔ: 34X2 TRÚNG LÔ: 09
11-10-2019 95 | 68 69 67 57 TRÚNG SIÊU LÔ: 95X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 68
10-10-2019 83 | 46 56 35 36 TRÚNG SIÊU LÔ: 83X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 46
09-10-2019 70 | 84 85 94 83 TRÚNG SIÊU LÔ: 70X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 84X2
08-10-2019 89 | 01 12 02 00 TRÚNG SIÊU LÔ: 89X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 01