NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-01-2023
27-01-2023 59 | 69 52 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG ST: 69 52
26-01-2023 44 | 42 04 TRÚNG LÔ: 44 | TRÚNG ST: 42 04
25-01-2023 72 | 08 21 TRƯỢT | TRƯỢT
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 79 | 85 46 TRƯỢT | TRÚNG ST: 85 46
19-01-2023 57 | 22 23 TRÚNG ĐỀ: 57X2 | TRÚNG ST: 22 23
18-01-2023 82 | 55 35 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG LÔ: 35X3
17-01-2023 63 | 12 06 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG LÔ: 06
16-01-2023 60 | 94 56 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG LÔ: 56X2
15-01-2023 23 | 79 41 TRƯỢT | TRÚNG ST: 79 41
14-01-2023 70 | 27 93 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 27