NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 22-10-2019
21-10-2019 74 | 30 TRÚNG ĐỀ: 74 TRÚNG SIÊU LÔ: 30X4
20-10-2019 49 | 17 TRÚNG ĐỀ: 49 TRÚNG SIÊU LÔ: 17X2
19-10-2019 98 | 10 TRÚNG ĐỀ: 98 TRÚNG SIÊU LÔ: 10X2
18-10-2019 97 | 48 TRÚNG ĐỀ: 97 TRÚNG SIÊU LÔ: 48X2
17-10-2019 61 | 73 TRÚNG ĐỀ: 61 TRÚNG SIÊU LÔ: 73X2
16-10-2019 41 | 16 TRÚNG ĐỀ: 41 TRÚNG SIÊU LÔ: 16X2
15-10-2019 30 | 29 TRÚNG ĐỀ: 30 TRÚNG SIÊU LÔ: 29X2
14-10-2019 11 | 75 TRÚNG ĐỀ: 11 TRÚNG SIÊU LÔ: 75X3
13-10-2019 48 | 81 TRÚNG ĐỀ: 48 TRÚNG SIÊU LÔ: 81X2
12-10-2019 19 | 24 TRÚNG SIÊU LÔ: 24
11-10-2019 96 | 38 TRƯỢT
10-10-2019 46 | 83 TRÚNG ĐỀ: 46 TRÚNG SIÊU LÔ: 83X2
09-10-2019 84 | 70 TRÚNG ĐỀ: 84 TRÚNG SIÊU LÔ: 70X2
08-10-2019 01 | 89 TRÚNG ĐỀ: 01 TRÚNG SIÊU LÔ: 89X2