NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-05-2020
27-05-2020 71 | 73 TRƯỢT | TRÚNG SL: 73X2
26-05-2020 54 | 51 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG SL: 51X2
25-05-2020 11 | 34 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRƯỢT
24-05-2020 79 | 73 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
23-05-2020 90 | 84 TRƯỢT | TRÚNG SL: 84X2
22-05-2020 98 | 92 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRƯỢT
21-05-2020 38 | 94 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG SL: 94X2
20-05-2020 76 | 12 TRÚNG LÔ: 76 | TRÚNG SL: 12X2
19-05-2020 00 | 26 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG SL: 26X2
18-05-2020 54 | 51 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
17-05-2020 80 | 22 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT
16-05-2020 47 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT
15-05-2020 95 | 51 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRƯỢT
14-05-2020 72 | 61 TRÚNG LÔ: 72 | TRƯỢT