NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 06-12-2023
05-12-2023 32 | 21 TRƯỢT | TRÚNG BT: 21
04-12-2023 84 | 46 TRƯỢT | TRÚNG BT: 46X2
03-12-2023 15 | 55 TRƯỢT | TRÚNG BT: 55
02-12-2023 86 | 55 TRƯỢT | TRÚNG BT: 55
01-12-2023 01 | 49 TRÚNG ĐỀ: 01X2 | TRÚNG BT: 49
30-11-2023 16 | 87 TRÚNG LÔ: 16 | TRÚNG BT: 87
29-11-2023 46 | 70 TRƯỢT | TRÚNG BT: 70
28-11-2023 02 | 13 TRÚNG LÔ: 02 | TRÚNG BT: 13
27-11-2023 57 | 36 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 36
26-11-2023 74 | 86 TRƯỢT | TRÚNG BT: 86
25-11-2023 27 | 73 TRƯỢT | TRÚNG BT: 73
24-11-2023 52 | 92 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRƯỢT
23-11-2023 79 | 62 TRƯỢT | TRÚNG BT: 62
22-11-2023 60 | 18 TRƯỢT | TRÚNG BT: 18