NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-01-2023
27-01-2023 59 | 70 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG BT: 70X2
26-01-2023 64 | 01 TRÚNG ĐỀ: 64X2 | TRƯỢT
25-01-2023 76 | 11 TRƯỢT | TRÚNG BT: 11
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 69 | 66 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
19-01-2023 57 | 63 TRÚNG ĐỀ: 57X2 | TRÚNG BT: 63X2
18-01-2023 82 | 93 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 93
17-01-2023 53 | 43 TRÚNG LÔ: 53 | TRÚNG BT: 43X2
16-01-2023 40 | 79 TRƯỢT | TRÚNG BT: 79
15-01-2023 21 | 28 TRÚNG ĐỀ: 21 | TRÚNG BT: 28
14-01-2023 40 | 34 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRÚNG BT: 34X3