NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-05-2020
27-05-2020 71 | 39 TRƯỢT | TRÚNG BT: 39
26-05-2020 55 | 61 TRÚNG LÔ: 55 | TRÚNG BT: 61X2
25-05-2020 11 | 43 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRÚNG BT: 43
24-05-2020 78 | 47 TRƯỢT | TRƯỢT
23-05-2020 91 | 24 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG BT: 24
22-05-2020 98 | 41 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRÚNG BT: 41
21-05-2020 38 | 31 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRƯỢT
20-05-2020 75 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT
19-05-2020 00 | 63 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRƯỢT
18-05-2020 54 | 67 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 67
17-05-2020 70 | 64 TRƯỢT | TRÚNG BT: 64
16-05-2020 46 | 28 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 28X2
15-05-2020 96 | 37 TRƯỢT | TRÚNG BT: 37
14-05-2020 64 | 74 TRƯỢT | TRÚNG BT: 74