NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 22-10-2019
21-10-2019 74 | 10 TRÚNG ĐỀ: 74 TRÚNG BT: 10
20-10-2019 49 | 76 TRÚNG ĐỀ: 49 TRÚNG BT: 76
19-10-2019 98 | 42 TRÚNG ĐỀ: 98 TRÚNG BT: 42X3
18-10-2019 97 | 29 TRÚNG ĐỀ: 97 TRÚNG BT: 29
17-10-2019 61 | 45 TRÚNG ĐỀ: 61 TRÚNG BT: 45
16-10-2019 41 | 61 TRÚNG ĐỀ: 41 TRÚNG BT: 61
15-10-2019 30 | 64 TRÚNG ĐỀ: 30 TRÚNG BT: 64
14-10-2019 11 | 75 TRÚNG ĐỀ: 11 TRÚNG BT: 75X3
13-10-2019 48 | 81 TRÚNG ĐỀ: 48 TRÚNG BT: 81X2
12-10-2019 09 | 16 TRÚNG ĐỀ: 09 TRÚNG BT: 16
11-10-2019 68 | 57 TRÚNG ĐỀ: 68 TRÚNG BT: 57X2
10-10-2019 46 | 83 TRÚNG ĐỀ: 46 TRÚNG BT: 83X2
09-10-2019 84 | 34 TRÚNG ĐỀ: 84 TRÚNG BT: 34
08-10-2019 01 | 56 TRÚNG ĐỀ: 01 TRÚNG BT: 56