NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-01-2023
27-01-2023 39 | 859 TRÚNG LÔ: 39 | TRÚNG 3C: 859
26-01-2023 67 | 163 TRƯỢT | TRƯỢT
25-01-2023 71 | 370 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRƯỢT
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 99 | 869 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 869
19-01-2023 57 | 857 TRÚNG ĐỀ: 57X2 | TRÚNG 3C: 857
18-01-2023 82 | 283 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
17-01-2023 64 | 362 TRƯỢT | TRƯỢT
16-01-2023 60 | 250 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRƯỢT
15-01-2023 22 | 211 TRƯỢT | TRƯỢT
14-01-2023 40 | 940 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRÚNG 3C: 940