NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-01-2023
27-01-2023 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5
26-01-2023 5-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
25-01-2023 6-3 TRƯỢT
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
19-01-2023 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-01-2023 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
17-01-2023 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3
16-01-2023 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0
15-01-2023 2-1 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 1
14-01-2023 4-0 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0