NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 22-10-2019
21-10-2019 7 - 2 TRÚNG ĐẦU: 7
20-10-2019 4 - 8 TRÚNG ĐẦU: 4
19-10-2019 9 - 8 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8
18-10-2019 9 - 7 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 7
17-10-2019 8 - 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
16-10-2019 4 - 1 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 1
15-10-2019 3 - 0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-10-2019 1 - 0 TRÚNG ĐẦU: 1
13-10-2019 2 - 7 TRƯỢT
12-10-2019 0 - 9 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-10-2019 5 - 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
10-10-2019 3 - 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
09-10-2019 8 - 4 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 4
08-10-2019 0 - 1 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1