NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-09-2023
27-09-2023 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
26-09-2023 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
25-09-2023 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
24-09-2023 6-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
23-09-2023 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2
22-09-2023 1-4 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 4
21-09-2023 6-7 TRÚNG ĐẦU: 6
20-09-2023 0-3 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3
19-09-2023 2-5 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5
18-09-2023 0-4 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4
17-09-2023 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6
16-09-2023 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4
15-09-2023 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-09-2023 2-1 TRÚNG ĐẦU: 2