NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-05-2020
27-05-2020 6-1 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1
26-05-2020 5-3 TRÚNG ĐẦU: 5
25-05-2020 0-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
24-05-2020 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
23-05-2020 7-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
22-05-2020 7-7 TRƯỢT
21-05-2020 2-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
20-05-2020 6-7 TRÚNG ĐẦU: 6
19-05-2020 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
18-05-2020 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4
17-05-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-05-2020 4-4 TRÚNG ĐẦU: 4
15-05-2020 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 5
14-05-2020 6-2 TRÚNG ĐẦU: 6