NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-01-2023
27-01-2023 88 TRÚNG BT: 88
26-01-2023 44 TRÚNG BT: 44
25-01-2023 12 TRÚNG BT: 12
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
22-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
21-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
20-01-2023 16 TRÚNG BT: 16
19-01-2023 25 TRÚNG BT: 25
18-01-2023 26 TRÚNG BT: 26
17-01-2023 35 TRÚNG BT: 35
16-01-2023 98 TRÚNG BT: 98
15-01-2023 21 TRÚNG BT: 21
14-01-2023 13 TRÚNG BT: 13