NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-05-2020
27-05-2020 561 | 83 TRÚNG 3C: 561 | TRƯỢT
26-05-2020 155 | 71 TRƯỢT | TRÚNG SL: 71
25-05-2020 212 | 34 TRƯỢT | TRƯỢT
24-05-2020 778 | 73 TRƯỢT | TRƯỢT
23-05-2020 992 | 74 TRƯỢT | TRƯỢT
22-05-2020 298 | 72 TRÚNG 3C: 298 | TRƯỢT
21-05-2020 739 | 95 TRƯỢT | TRƯỢT
20-05-2020 265 | 12 TRÚNG 3C: 265 | TRÚNG SL: 12X2
19-05-2020 610 | 26 TRƯỢT | TRÚNG SL: 26X2
18-05-2020 553 | 42 TRƯỢT | TRÚNG SL: 42X3
17-05-2020 390 | 33 TRƯỢT | TRƯỢT
16-05-2020 147 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
15-05-2020 795 | 41 TRÚNG 3C: 795 | TRÚNG SL: 41X2
14-05-2020 962 | 71 TRƯỢT | TRÚNG SL: 71X2