NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 06-12-2023
05-12-2023 521 | 66 TRÚNG 3C: 521 | TRÚNG SL: 66X2
04-12-2023 684 | 45 TRƯỢT | TRƯỢT
03-12-2023 716 | 38 TRÚNG 3C: 716 | TRƯỢT
02-12-2023 486 | 64 TRƯỢT | TRƯỢT
01-12-2023 302 | 42 TRƯỢT | TRÚNG SL: 42X2
30-11-2023 436 | 23 TRƯỢT | TRƯỢT
29-11-2023 140 | 85 TRƯỢT | TRƯỢT
28-11-2023 912 | 09 TRƯỢT | TRÚNG SL: 09X2
27-11-2023 757 | 27 TRÚNG 3C: 757 | TRÚNG SL: 27
26-11-2023 873 | 43 TRÚNG 3C: 873 | TRÚNG SL: 43X2
25-11-2023 817 | 91 TRƯỢT | TRÚNG SL: 91X2
24-11-2023 951 | 03 TRƯỢT | TRÚNG SL: 03X2
23-11-2023 999 | 68 TRÚNG 3C: 999 | TRÚNG SL: 68X2
22-11-2023 671 | 98 TRƯỢT | TRÚNG SL: 98X2