NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 22-10-2019
21-10-2019 174 | 30 TRÚNG 3C: 174 TRÚNG SIÊU LÔ: 30X4
20-10-2019 440 | 17 TRÚNG SIÊU LÔ: 17X2
19-10-2019 340 | 67 TRÚNG SIÊU LÔ: 67
18-10-2019 897 | 48 TRÚNG 3C: 897 TRÚNG SIÊU LÔ: 48X2
17-10-2019 461 | 73 TRÚNG 3C: 461 TRÚNG SIÊU LÔ: 73X2
16-10-2019 641 | 16 TRÚNG 3C: 641 TRÚNG SIÊU LÔ: 16X2
15-10-2019 930 | 29 TRÚNG 3C: 930 TRÚNG SIÊU LÔ: 29X2
14-10-2019 511 | 75 TRÚNG 3C: 511 TRÚNG SIÊU LÔ: 75X3
13-10-2019 348 | 81 TRÚNG 3C: 348 TRÚNG SIÊU LÔ: 81X2
12-10-2019 419 | 24 TRÚNG SIÊU LÔ: 24
11-10-2019 768 | 95 TRÚNG 3C: 768 TRÚNG SIÊU LÔ: 95X2
10-10-2019 946 | 83 TRÚNG 3C: 946 TRÚNG SIÊU LÔ: 83X2
09-10-2019 709 | 85 TRƯỢT
08-10-2019 901 | 89 TRÚNG 3C: 901 TRÚNG SIÊU LÔ: 89X2